Условия за използване на уебсайт  http://www.Chestno.bg

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между РП ПР Консултинг ЕООД, по-

долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и

услуги, намиращи се на уебсайт http://www.chestno.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

РП ПР Консултинг ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България

с ЕИК 202427654 адрес гр.Банкя

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате

информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на РП ПР Консултинг ЕООД и общите

условия за ползване на услугите, предоставяни от РП ПР Консултинг ЕООД, като уреждат

отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за

сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани

неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции – За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в

следния смисъл:

Сайт – http://www.keto-s-ermenkova.com и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не

са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко

физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на

своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване,

бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове,

формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация,

която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа,

психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена

идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при

принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи,

както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от

държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за

продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Под никаква форма се има впредвид: Електроно се има впредвид Фейсбук,Инстаграм,Тлитър и всички видове социални мрежи и подобни на социални мрежи, Медийно, Рекламно.

Както, и предостъпването на другите физически лица.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се

задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща

или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет

едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за

извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този

закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба

на предлаганите от Търговеца стоки.

Поръчка

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с

Търговеца за предлаганите стоки.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на

потвърждаването на поръчката от Търговеца

2.2. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже

поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца,

Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да

избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез

интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че

поръчката му е приета.

 1. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите

на Търговеца;

 1. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.
 2. Търговецът не възстановява получената в случай,че клиентът е нарушил общите условия включително и,че същият е разпространил под каквато, и да е форма предоставената му кето диета на трети лица включително елетрони медий, социални мрежи и подобни.

Цени

 1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към

момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

4.1. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването

му.

 1. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените

на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени

поръчки.

 1. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно

българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата,

приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката.

Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за

лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в

състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на

една и съща стока.

Плащане

 1. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума

поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със

стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително

платената сума подлежи на възстановяване.

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой

избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез

следните методи:

банков превод

чрез палтежната система на PayPal

 1. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж,

той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на

куриера при получаването на стоката.

 1. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на

платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията

и/или таксите на такава трета страна.

 1. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна –

доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради

причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

 1. Търговецът не възстановява получената в случай,че клиентът е нарушил общите условия включително и,че същият е разпространил под каквато, и да е форма предоставената му кето диета на трети лица включително елетрони медий, социални мрежи и подобни.

Отказ от договора за услуга .

 1. Потребителят има право да се откаже от договорът за услуга без да посочва причина, без да

дължи обезщетение или неустойка в срок от 2/два/ дни преди започване на режима..

 1. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми по имейл

недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора за услуга в срок посочен в т.13.

 1. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност да изпрати по електронен път на имейл недвусмислено заявление. В тези случаи

Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа.

 1. Когато във връзка с изпълнението по договора  за услугаТърговецът е направил разноски и

Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума

за направените разноски или да изисква тяхното плащане от Потребителя.

 1. Потребителят няма право да се откаже от договора за услуга в случай че предмет на същия са:

В момента в който е предоставена цялата информация за профила по Вайбър на съответния клиент.

Интелектуална собственост

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси,

разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на

закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или

на съответно указаното лице, преотстъпено правото на ползване на Търговеца, и не могат

да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 1. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при

всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на

Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените

преки и косвени вреди в пълен размер.Така също да търси и наказателна отговорност от лицата.

 1. Потребителят не може да

възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по никакъв

начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца,както и станали му известни в лично качество на потребител на услугата.

 1. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на

Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 1. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги на Потребителя при извършено от последният нарушение на условията по този договор.

Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива

информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

 1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати

едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в

нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и

общоприетите нравствени норми.

 1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между

страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или

прекратяване поддържането на уебсайта му.

50.Търговецът има право едностранно без предизвестие да прекрати договорът за услуга,без да възстановява получената сума в случай,че клиентът е нарушил общите условия включително и,че същият е разпространил под каквато, и да е форма предоставената му кето диета на трети лица включително елетрони медий, социални мрежи и подобни.

 1. Писмената електронна форма на договора за услуга се счита спазена с изпращане на съобщение на

електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание,

което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в

уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който

дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

 1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи

условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на

целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от

повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

 1. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в

настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на

посочения от Потребителя имейл адрес.

Приложимо право

 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите

на действащото законодателство на Република България,а в случай на извършено престъпление от страна на Потребителя и в страната в която се намира Потребителя.

Бюлетин
© 2022 – 2023 . ALL RIGHT RESERVED Chestno.bg. – Design by WAA LLC